روز: می 11, 2019

بارمنی و بارتندری

بارمنی و بارتندری

می توان گفت که بارمنی و بارتندری کلماتی که امروزه زیاد به گوش ما میخورد کاری بسیار حرفه ای است که فقط از حرفه ای ها بر می آید، بارتندر لغتی انگلیسی به شمار می آید و معنای آن به فارسی { متصدی بار } می شود و از طریق معنای آن می توان تا […]

ادامه مطلب