روز: مارس 24, 2020

دیجی مهمانی

دیجی مهمانی

انتخاب آهنگ و نظم ریتمیک موزیک نسبت به محیط, به ویژه در مهمانی، پارتی یا حتی عروسی مهم است. توجه دقیق به ترکیبی از آهنگ های نواخته شده و نحوه آمیختگی آنها با یکدیگر مهارت مهمی است که یک دیجی مهمانی باید آنرا مدیریت کند. اگر از صفحه ما بازدید کنید, متوجه خواهید شد که […]

ادامه مطلب